6 lần 7 và 7 lần 6

 

6 lần 7 và 7 lần 6

Thầy giáo: “Em nào có thể cho thầy biết 6 lần 7 bằng bao nhiêu không?”

Một học sinh: “Là 42 ạ”

Thầy giáo: “Chính xác. Vậy ai biết 7 lần 6 bằng bao nhiêu nào?”

Lại học sinh: “Dạ, là 24 thưa thầy”

Thầy giáo: @#$%^&*