Sổ theo dõi rèn luyện nhi đồng và đội viên

Sổ theo dõi rèn luyện nhi đồng và đội viên -www.nhatruong.org – 0919.362.786 – Nhà cung cấp sổ sách đoàn thanh niên hàng đầu Việt Nam

Sổ theo dõi và rèn luyện nhi đồng và đội viên

Sổ theo dõi và rèn luyện nhi đồng và đội viên

Căn cứ công văn số 5674/BGDĐT – CTHSSV ngày 28/8/2012 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc ”Phối hợp chỉ đạo công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2012 – 2013”; công văn số 153 CV/HĐĐTW của Hội đồng Đội Trung ương về việc ”Triển khai sổ sách của Đội”;
Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi, đồng thời theo dõi và đánh giá quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm của nhi đồng và đội viên; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh ban hành hướng dẫn số 78 HD/HĐĐ ngày 28 tháng 11 năm 2012 về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện Đội viên sửa đổi gắn với việc triển khai Sổ theo dõi rèn luyện nhi đồng và đội viên (Sổ do Hội đồng Đội Trung ương và Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành).
Để chương trình được triển khai có hiệu quả, Ban Thường Tỉnh đoàn, Ban Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo đề nghị Hội đồng Đội và Phòng Giáo dục Đào tạo các huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện Đội viên sửa đổi đến tất cả Hội đồng Đội các xã, phường, thị trấn; Liên đội và đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội, các em đội viên trong trường học.
2. Chương trình rèn luyện Đội viên sửa đổi cần được triển khai đồng bộ gắn với Sổ theo dõi rèn luyện nhi đồng và đội viên để việc trang bị sổ giúp giáo viên chủ nhiệm, TPT Đội, nhà trường và phụ huynh theo dõi quá trình học tập tu dưỡng đạo đức, lối sống và công nhận kết quả phấn đấu, rèn luyện của các em nhi đồng và Đội viên.
3. Việc quản lý, ghi chép và bàn giao sổ hằng năm do giáo viên chủ nhiệm phối hợp với đồng chí Tổng phụ trách Đội của đơn vị thực hiện.
Chương trình rèn luyện Đội viên sửa đổi, bổ sung gắn với việc trang bị sổ theo dõi rèn luyện nhi đồng và Đội viên là một nội dung quan trọng của chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo đề nghị Hội đồng Đội và Phòng Giáo dục Đào tạo các huyện, thị, thành phố nghiêm túc thực hiện đúng theo tinh thần công văn này.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Sổ theo dõi và rèn luyện nhi đồng và đội viên