Huy hiệu hội sinh viên Việt Nam

Mua bán sản xuất Huy hiệu Hội Sinh viên Việt Nam – WWW.NHATRUONG.ORG – 0919.362.786. Công ty hàng đầu Việt Nam về các loại Huy hiệu Sinh viên Việt Nam, hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh…. Sản phẩm huy hiệu Đội Sinh viên trên các chất liệu tốt nhất.

Huy hiHệu hội Sinh viên Việt Nam

I. QUY TRÌNH KẾT NẠP HỘI VIÊN:

(Cấp chi hội gồm có: Chi hội theo lớp, khoa, ngành, câu lạc bộ, đội nhóm…).

+ Ban chấp hành (BCH) cấp chi Hội hoặc Ban chủ nhiệm câu lạc bộ, đội, nhóm tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về Hội Sinh viên cho sinh viên.

+ Sinh viên đề đạt nguyện vọng và đăng ký gia nhập Hội Sinh viên với chi hội trưởng, chủ nhiệm câu lạc bộ, đội, nhóm trưởng bằng đơn hoặc ghi tên vào danh sách tự nguyện tham gia.

+ BCH chi hội, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ, đội, nhóm trưởng xét và lập danh sách sinh viên sau khi được giới thiệu tìm hiểu Điều lệ Hội Sinh viên, có nguyện vọng gia nhập Hội Sinh viên báo cáo lên BCH Liên chi hội (nếu có), BCH Hội Sinh viên trường.

+ Ban chấp hành Hội Sinh viên trường ra quyết định chuẩn y kết nạp hội viên mới theo danh sách của các chi hội đề nghị.

+ Chi hội tổ chức lễ kết nạp hội viên theo các bước sau:

– Chào cờ: Quốc ca, bài ca chính thức của Hội Sinh viên Việt Nam.

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

– Công bố quyết định chuẩn y kết nạp hội viên và danh sách hội viên mới, gắn huy hiệu và trao thẻ hội viên.

– Đại diện hội viên mới và đại biểu phát biểu.

– Bế mạc, chào cờ.

(Lễ kết nạp nên tổ chức gắn với các hoạt động của chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm, như: trong các đợt hoạt động công tác xã hội, hoạt động hè…, địa điểm không cố định có thể tổ chức ở nơi có di tích lịch sử, truyền thống cách mạng…)

– Trang trí : Cờ Tổ quốc, ảnh hoặc tượng Bác Hồ, biểu trưng của Hội Sinh viên và dòng chữ “Lễ kết nạp hội viên “.

* Lưu ý: Đối với các trường đang vận động thành lập Hội (đã có Ban vận động thành lập Hội) thì việc kết nạp hội viên thực hiện theo quy trình sau: Sinh viên đề đạt nguyện vọng và đăng ký gia nhập Hội Sinh viên với chi Đoàn bằng đơn hoặc ghi tên vào danh sách tự nguyện tham gia; chi Đoàn tổng hợp danh sách gửi Ban vận động thành lập Hội Sinh viên trường để báo cáo Ban Thường vụ Đoàn trường ra quyết định chuẩn y kết nạp hội viên mới.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỘI VIÊN, CHI HỘI, CÂU LẠC BỘ, ĐỘI, NHÓM.

1. Đối với chi hội:

– Hội viên phải đeo huy hiệu Hội và được trao thẻ hội viên (cán bộ, hội viên đeo Huy hiệu và sử dụng thẻ hội viên trong sinh hoạt, hội họp của Hội và trong các hoạt động của Hội).

– Ban chấp hành chi hội phải có “Sổ Chi hội sinh viên” theo mẫu thống nhất do Thường trực Ban thư ký Trung ương Hội ban hành.